Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI „SURVIVAL”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja „SURVIVAL” zwana dalej Fundacją działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
Fundacja została ustanowiona przez Artura Ciesielskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzyna Doniec w kancelarii notarialnej w Gorlicach , w dniu 16.10.2019 ,

§ 2

Siedzibą Fundacji jest Sękowa.
Czas trwania fundacji jest nieograniczony.
Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a także innych państw w ramach realizacji jej celów statutowych.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. środowiska.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celami Fundacji są:
Ochrona i podtrzymanie gatunku pszczoły miodnej
pozyskiwanie obszarów na poszerzanie pasieki
tworzenie i zagospodarowanie obszarów sprzyjającym pszczołą
naturalna hodowla matek i rodzin pszczelich
pozyskiwanie miodu, pyłku, wosku, pierzgi pszczelej

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
inicjowanie, wspieranie, promowanie i realizację działań służących promocji i ochronie pszczół i ich środowisku,
kształtowanie świadomości i wiedzy społeczeństwa w zakresie roli jaką odgrywają pszczoły w naszym środowisku,
promocję idei programowania ekologicznych upraw jako istotnego czynnika determinującego kondycję pszczół,
promocję produktów pszczelich oraz profilaktyki zdrowotnej poprzez wdrażanie produktów pszczelich jako podstawowej zasady utrzymania dobrego stanu zdrowia i zapobiegania chorobom,
działalność edukacyjną w zakresie rozpowszechniania wiedzy w dziedzinie zdrowego żywienia, ekologi i zależnościach pomiędzy człowiekiem a pszczołą ,
działania na rzecz poprawy jakości edukacji pszczelej w placówkach publicznych, stowarzyszeń i kół pszczelarskich, szczególnym naciskiem na przedszkola i szkoły,
działalność proekologiczną, wspieranie rolnictwa ekologicznego oraz wysokiej jakościowo produkcji miodu i utrzymania pasiek oraz ochrona środowiska naturalnego,
promocję oraz upowszechnianie kultury i sztuki, w tym promowanie kultur lokalnych i różnorodności kulturowej, zwłaszcza kulinarnej, poszczególnych regionów Polski z wykorzystaniem produktów pszczelich,
organizowanie szkoleń dotyczących zakładania i utrzymywania pasiek,
współpracę z ekspertami w dziedzinie pszczelarstwa,
organizowanie warsztatów, konferencji, pokazów, degustacji,
organizowanie aukcji, kiermaszów, targów itp.,
udział w targach i innych wydarzeniach branży turystycznej, zdrowotnej, ekologicznej i kulinarnej,
organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, spektakli itp.,
prowadzenie stron, serwisów, portali i witryn internetowych,
wspieranie finansowe i rzeczowe osób, podmiotów i instytucji realizujących inicjatywy zgodne z celami Fundacji,
współpracę z samorządami, ośrodkami, instytucjami, organizacjami i osobami indywidualnymi w kraju i za granicą w zakresie realizacji celów Fundacji,
pracę na rzecz środowiska lokalnego,
prezentacje, wystąpienia publiczne, happeningi, konferencje prasowe, szkolenia i seminaria naukowe na temat ekologi i ochrony pszczoły miodnej

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

Przychody Fundacji pochodzą z:
darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji od osób prawnych,
zbiórek publicznych,
majątku fundacji,
odsetek i lokat bankowych.
Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są w szczególności na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

Rozdział IV
Władze Fundacji

§ 9

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 10

Zarząd Fundacji składa się z niemniej niż dwóch i nie więcej niż pięciu osób powołanych na czas nieoznaczony, bądź do momentu rezygnacji ze stanowiska. Fundator może być członkiem Zarządu, w tym powierzyć sobie funkcję Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
Fundator powołuje Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora może powołać dodatkowych Członków Zarządu z uwzględnieniem zapisów § 10 pkt. 1.
Fundator może odwołać Zarząd lub poszczególnych jego Członków, jeżeli nie wywiązują się z realizacji celów statutowych lub działają na szkodę Fundacji lub są niezdolni do pełnienia funkcji z powodu choroby lub ułomności.
W przypadku śmierci jednego z członków Zarządu i nie wskazania przez niego następcy, pozostali członkowie Zarządu mogą powołać nowego członka Zarządu.
Fundator może powołać inne organy Fundacji niż Zarząd.
Członkowie Zarządu mogą z tytułu pełnienia swoich funkcji pobierać wynagrodzenie.

§ 11

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do kompetencji Zarządu należą:
kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
realizacja celów statutowych,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
dokonywanie zmian statutu i celów Fundacji oraz podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacja oraz o likwidacji Fundacji i związanym z tym przekazaniem środków finansowych i majątku Fundacji.
Zarząd, w obecności wszystkich swoich członków, podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał jednomyślnych przy dwuosobowym składzie Zarządu lub zapadających zwykłą większością głosów w przypadku 3 lub więcej osobowym składzie Zarządu, przy czym w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu nie rzadziej niż raz w roku.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Rozdział V
Sposób reprezentacji

§ 12

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 13

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim za zgodą Fundatora.

§ 14

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 15

W sprawach połączenia się z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, który podejmuje decyzje o połączeniu w drodze jednomyślnej uchwały wymagającej dla swej skuteczności zatwierdzenia przez Fundatora.

§ 16

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Na wypadek likwidacji Fundacji Zarząd podejmuje decyzje jednomyślnie.
Pozostałe po Fundacji mienie przekazane zostanie na inną Fundację lub organizację o zbliżonych celach działania.

§ 17

Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd.

Statut został przyjęty dnia 09.10.2019
Tekst jednolity statutu z dnia 16.10.2019

Podpisano : Ciesielski Artur