Cele Fundacji

Celami Fundacji są:

 • ochrona i podtrzymanie gatunku pszczoły miodnej
 • pozyskiwanie obszarów na poszerzanie pasieki
 • tworzenie i zagospodarowanie obszarów sprzyjającym pszczołą
 • naturalna hodowla matek i rodzin pszczelich
 • pozyskiwanie miodu, pyłku, wosku, pierzgi pszczelej

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • inicjowanie, wspieranie, promowanie i realizację działań służących promocji i ochronie pszczół i ich środowisku,
 • kształtowanie świadomości i wiedzy społeczeństwa w zakresie roli jaką odgrywają pszczoły w naszym środowisku,
 • promocję idei programowania ekologicznych upraw jako istotnego czynnika determinującego kondycję pszczół,
 • promocję produktów pszczelich oraz profilaktyki zdrowotnej poprzez wdrażanie produktów pszczelich jako podstawowej zasady utrzymania dobrego stanu zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • działalność edukacyjną w zakresie rozpowszechniania wiedzy w dziedzinie zdrowego żywienia, ekologi i zależnościach pomiędzy człowiekiem a pszczołą,
 • działania na rzecz poprawy jakości edukacji pszczelej w placówkach publicznych, stowarzyszeń i kół pszczelarskich, szczególnym naciskiem na przedszkola i szkoły,
 • działalność proekologiczną, wspieranie rolnictwa ekologicznego oraz wysokiej jakościowo produkcji miodu i utrzymania pasiek oraz ochrona środowiska naturalnego,
 • promocję oraz upowszechnianie kultury i sztuki, w tym promowanie kultur lokalnych i różnorodności kulturowej, zwłaszcza kulinarnej, poszczególnych regionów Polski z wykorzystaniem produktów pszczelich,
 • organizowanie szkoleń dotyczących zakładania i utrzymywania pasiek,
 • współpracę z ekspertami w dziedzinie pszczelarstwa,
 • organizowanie warsztatów, konferencji, pokazów, degustacji,
 • organizowanie aukcji, kiermaszów, targów itp.,
 • udział w targach i innych wydarzeniach branży turystycznej, zdrowotnej, ekologicznej i kulinarnej,
 • organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, spektakli itp.,
 • prowadzenie stron, serwisów, portali i witryn internetowych,
 • wspieranie finansowe i rzeczowe osób, podmiotów i instytucji realizujących inicjatywy zgodne z celami Fundacji,
 • współpracę z samorządami, ośrodkami, instytucjami, organizacjami i osobami indywidualnymi w kraju i za granicą w zakresie realizacji celów Fundacji,
 • pracę na rzecz środowiska lokalnego,
 • prezentacje, wystąpienia publiczne, happeningi, konferencje prasowe, szkolenia i seminaria naukowe na temat ekologi i ochrony pszczoły miodnej